N&G consult
счетоводни услуги и консултации
Счетоводни Услуги
Годишно приключване
ТРЗ
ТРЗ
 • изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • подаване на уведомлуния по чл.62 от КТ
 • изготвяне на месечни разчетно-платежни ведомости
 • подаване на декларации образец 1 и 6
 • изготвяне на граждански договори
 • подаване на справка за изплатени суми, различни от трудови възнаграждения
 • изготвяне на платежни документи във връзка с трудовите и граждански договориизготвяне на информация за осигурени лица в регистър на НОИ
 • изготвяне на служебни бележки и удостоверения
 • изготвяне и представяне на документи за изплащане на болнични
 • консултации
 • регистрации по ЗДДС