N&G consult
счетоводни услуги и консултации
Счетоводни Услуги
Годишно приключване
ТРЗ
Счетоводни Услуги
  • оперативно счетоводство – по Национални и Международни счетоводни стандарти
  • месечно изготвяне на ДДС документи, съгласно изискванията на ЗДДС
  • изготвяне на платежни документи за разплащане с бюджета
  • аналитично завеждане на стоково-материалните запаси
  • отчитане на дълготрайните активи и изготване на амортизационен план
  • изготвяне на Интастат и VIES декларации
  • предоставяне на счетоводни справки и отчети, предназначени за ръководството на фирмите
  • представяне пред НАП, НОИ и НСИ